Vedtægter

Download vedtægterne som pdf her

VEDTÆGTER FOR

GRUNDEJERFORENINGEN BIRKEDAL, LYNGSÅ.

1.

Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen BIRKEDAL. Adressen er Lyngså, 9300 Sæby.

Grundejerforeningens medlemmer er de grundejere, der i henhold til den af 9. maj 1968 i retten i Sæby tinglyste deklaration for ejendommene matr. nr. 25b m.fl. Lyngså by, Albæk sogn, er forpligtet til at være medlemmer af grundejerforeningen.

Herudover kan grundejerforeningens generalforsamling beslutte, at optage andre grundejere, som har grunde, der har skel op til grundejerforeningens arealer og benytter de veje, der er i grundejerforeningens område. Disse medlemmer optages med virkning pr. 1. januar det følgende år.

Grundejere fra nabogrunde, som bestyrelsen allerede har optaget som medlem, inden disse vedtægter er godkendt, fortsætter som medlem af grundejerforeningen.

2.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i forbindelse med vedligeholdelse af egne veje og grøfter og eventuelle fælles installationer indenfor grundejerforeningens areal.

Grundejerforeningen skal forvalte og varetage medlemmernes interesser i forhold til grundejerforeningens fællesareal ved stranden, matr. nr. 60d, Lyngså by, Albæk sogn, de ved udstykningen af matr. nr. 25 b m.fl. Lyngså by, Albæk sogn, udlagte private veje og øvrige arealer, der tilhører grundejerforeningen.

Grundejerforeningen er påtaleberettiget for de forhold, der er tinglyst ved ovennævnte deklaration af 9. maj 1968. Bestyrelsen skal påse, at deklarationen overholdes.

Ønsker et medlem af grundejerforeningen, at der skal foretages snerydning, må den pågældende selv foranstalte dette og selv betale udgiften.

Grundejerforeningens bestyrelse kan – evt. efter drøftelse på generalforsamlingen – tage tiltag for at fremme det sociale sammenhold i grundejerforeningen og fremme samarbejdet med naboer og lokale foreninger. Eventuelle udgifter skal kunne afholdes indenfor foreningens budget.

3.

Opgaver vedrørende levering af vand, el, renovation, kloak telefonforbindelser, netforbindelser m.v. er et mellemværende mellem den enkelte grundejer og kommunen/leverandøren. Spørgsmål af generel karakter kan forelægges for bestyrelsen eller tages op på grundejerforeningens generalforsamling.

4.

Medlemmer, der sælger eller på anden måde overdrager sin ejendom/grund, skal drage omsorg for, at alle rettigheder/forpligtelser overfor grundejerforeningen overgår til og overtages af køberen/den nye ejer, der indtræder som medlem af foreningen.

5.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Der afholdes ordinær generalforsamling 1 gang årligt, 2. pinsedag, eller en søndag før eller efter. Indkaldelsen sker med en måneds varsel pr. e-mail. Medlemmer, der ikke har e-mail, får indkaldelsen skriftligt.

Den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent. Dirigenten kan ikke være medlem af grundejerforeningens bestyrelse eller være revisor i grundejerforeningen. Dirigenten skal ikke være medlem af grundejerforeningen. Dirigenten afgør på generalforsamlingen alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivningen.
 2. Valg af referent.
 3. Formandens beretning.
 4. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
 5. Forelæggelse af forslag til budget.
 6. Godkendelse af medlemskontingent for det kommende år.
 7. Indkomne forslag.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 10. Valg af revisor.
 11. Valg af revisorsuppleant.
 12. Eventuelt.

Punkter, som ønskes behandlet under indkomne forslag, skal være skriftlige og være grundejerforeningens formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag lægges på grundejerforeningens hjemmeside. Medlemmerne orienteres pr. e-mail. Medlemmer, der ikke har e-mail, orienteres skriftligt.

Der kan afgives en stemme pr. medlemskab ved fremmøde. Det er en forudsætning, at kontingent er betalt.

Evt. afstemninger på generalforsamlingen skal foregå skriftligt, hvis mindst et medlem ønsker det.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, medmindre vedtægten bestemmer andet.

Referat fra generalforsamlingen lægges ud på foreningens hjemmeside.

 

6.

Bestyrelsen varetager driften af grundejerforeningen mellem generalforsamlingerne.

Foreningens bestyrelse består af 5 personer, der skal være medlemmer af foreningen. Bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer på lige årstal og 3 bestyrelsesmedlemmer på ulige årstal.

Der vælges hvert år 2 suppleanter for en etårig periode.

Der vælges 2 revisorer for en periode på 2 år. Revisorerne afgår på skift hvert andet år. Hvert år vælges en revisorsuppleant for et år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger af sin midte en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær.

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet, men bestyrelsen kan dog, under ansvar overfor generalforsamlingen, tillægge enkelte af bestyrelsens medlemmer et rimeligt honorar for en speciel indsats, såsom kasserer, inkassator eller lignende.

Grundejerforeningen tegnes i de daglige funktioner af bestyrelsesformanden.

Såfremt grundejerforeningen påtager sig økonomiske forpligtelser efter pkt. 7, kræves der underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Det samme gør sig gældende i tilfælde af køb af ejendom, salg af ejendom eller pantsætning af grundejerforeningens værdier.

Den af bestyrelsen udarbejdede instruks for udgiftsgodkendelse, danner grundlag for udbetalinger fra foreningen. Ændringer i instruksen skal godkendes af generalforsamlingen.

Hvis medlemmer ønsker et punkt behandlet på et bestyrelsesmøde, skal det forelægges skriftligt og sendes til foreningens formand.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der skal dog mindst deltage 3 bestyrelsesmedlemmer for at kunne træffe afgørelser.

Beslutningsreferater af bestyrelsesmøder lægges ud på grundejerforeningens hjemmeside.

7.

Bestyrelsen udarbejder forslag til budget og medlemskontingent.

Grundejerforeningens forventede driftsudgifter og udgifter til eventuelle nyanskaffelser indgår i budgettet.

Medlemmer betaler et kontingent pr. grund (medlemskab).

Budgettet forelægges for generalforsamlingen til orientering. Forslag til medlemskontingent for det kommende år skal godkendes på generalforsamlingen.

I særlige tilfælde kan generalforsamlingen beslutte, at der optages et lån til betaling af driftsudgifter eller større anskaffelser.

Hvis det på en generalforsamling besluttes at gennemføre anlægs- eller vedligeholdelsesarbejder, udover de der er indeholdt i budgettet, kan det samtidig besluttes at opkræve ekstra kontingent. Mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer skal stemme for forslaget.

8.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller såfremt 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt anmoder bestyrelsen derom, og samtidigt skriftligt tilkendegiver indholdet af dagsordenen.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 3 uger efter modtagelsen af anmodningen (juli måned regnes dog ikke med i tidsfristen). Indkaldelsen sker efter samme fremgangsmåde som ved indkaldelse til ordinær generalforsamling, dog med mindst 1 uges varsel.

9.

Ændringer i nærværende vedtægt kan kun ske på en generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for ændringerne.

10.

Ophævelse af foreningen kan ske på en generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for en ophævelse. Det er desuden en betingelse, at over halvdelen af samtlige medlemmer stemmer for ophævelsen.

Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ophævelsen, indkaldes til en ny generalforsamling, der afholdes inden 3 uger. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.

Ovenstående vedtægtsændringer er vedtaget på Grundejerforeningens generalforsamling den 20. maj 2013.

Lyngså, den 20. maj 2013.

Signeret af bestyrelsen for Grundejerforeningen Birkedal: Leif Mikkelsen, suppleant, Lene Gottlieb Christensen, formand, Lene Meineche Marnæs, suppleant, Ketty Kjær Pedersen, kasserer, John Hejslet, næstformand, Jesper Zimmer Christensen, bestyrelsesmedlem og Svend Riis, sekretær samt Folmer Hansen, dirigent på generalforsamlingen.