Deklaration

Download deklarationen som pdf her

Afskrift af deklaration vedr. matr. nr. under Grundejerforeningen ”Birkedal”

stempelafgift 25 kr. – Dommerkontoret i Sæby – 27. nov. 1969

Udskrift

Af

Dokument lyst inden retten i Sæby

————-

D E K L A R A T I O N

Underskrevne entreprenører Jørgen Poulsen, Sdr. Trandersvej, Gug og Lindhardt Bønlykke, Aalborgvej, Gug m.fl. deklarerer herved på vore ejendommematr. nr. 25 b m.fl. Lyngsaa, Albæk sogn, i anledning af udstykning af parceller fra vore ejendomme til sommerhusbeboelse og med forpligtigelse for os og efterfølgende ejere af vore ejendomme og de parceller der måtte blive udstykket derfra, at der for denne ejendom og udstykkede parceller stedse skal gælde følgende deklaration:

1.

For at skabe og vedligeholde pæne og naturlige bebyggelsesforhold på ejendommene og de derfra udstykkede grunde skal ejerne respektere de på opførelsestidspunkterne for kommunen gældende bestemmelser i den kommunale bygningsvedtægt, bygningsreglement, sundhedsvedtægt og den øvrige lovgivning, der gælder for anvendelse af bebyggelse i området. Ligeledes skal ejerne respektere en eventuel af Fredningsmyndighederne fremsat betingelse for byggeriets opførelse.

2.

På de Kattegat nærmest liggende 3 td.ld. af matr. nr. 60 d Lyngsaa, Albæk sogn, vil der blive etableret fællesareal for ejere af matr. nr. 25 b m.fl. samt de deraf udstykkede parceller, og der vil, når det nævnte fællesareal er udstykket, blive udstedt skøde til nedenfor under punkt 9 etablerede grundejerforening ”Birkedal”. Ligeledes vil der til nævnte Grundejerforening være at udstede skøde på de i landinspektørerne Knud Rasmussen og A. Balle-Petersen udarbejdede udstykningsrids angivne fællesveje. De foran omtalte fællesarealer vil blive afhændet til Grundejerforeningen- uden vederlag, dog skal Grundejerforeningen betale omkostningerne ved overtagelsen. De udlagte fællesarealer kan ingensinde afhændes af Grundejerforeningen.

3.

Endvidere må der på ingen sommerhusgrund eller fællesareal oprettes campingplads, butikshandel, udsalg, kiosk, fabrik, cafeteria, restauration, forlystelseslokaler e.l., og der må ikke opføres virksomheder eller andre ting, som kan medføre ulempe for de andre beboere, specielt med hensyn til støj, larm eller ildelugt, og der må ikke på de udstykkede sommerhusgrunde holdes kreaturer, heste,kaniner, pelsdyr, høns, eller kennel, dog må der holdes hund og kat.

4.

Som hegn omkring parcellerne skal anvendes levende hegn, eventuelt suppleret med en enkelt glat tråd på stolper af ikke over 1 meter. Raftehegn og lign. må kun anvendes som læhegn i forbindelse med bebyggelsen.

5.

På parcellen må der ikke opsættes nogen form for reklameskilte e.l. uden dispensation fra nedenfor i punkt 9 nævnte Grundejerforening. Endvidere må der som materiale til ydervæg på hus og tage ikke anvendes brugte materialer i øvrigt må der ikke males med farver, der skæmmer helhedsindtrykket.

6.

Ejerne af nærværende ejendomme samt parcellerne udstykket derfra er pligtige til at drage omsorg for, at affald bortfjenes, eventuelt ved en af Grundejer­foreningen oprettet fælles renovation tiltrådt af sognerådet. Der må ikke på nogen del af ejendommene eller de deraf udstykkede arealer bortkastes eller henligge affald. Såfremt affald nedgraves skal dette foretages i forsvarlig dybde og med tilstrækkelig dækning.

7.

De arealer der er nævnt i punkt 2 som fællesarealer, skal stedse henligge som eksisterende terræn og uden opgravninger, og der skal til de fælles arealer være fri og uhindret adgang for enhver ejer og dennes husstand dels til ophold ved strandarealet og til færdsel på veje og stier, der stedse skal holdes i den i udstykningsridset anførte bredde. Ejeren af til fællesveje hørende arealer skal drage omsorg for, at levende hegn til vej plantes mindst 40 cm til vej skel og holdes nedklippet, således at hegnet ikke rager ud over vejarealet og ikke mod vej har større højde end 1,80 m. Såfremt der opsættes hegn mod nabo må dette ikke uden nærmere samtykke være større end 2,00 m, og der må ikke på sommerhusgrundene findes beplantning, der ved skygge eller grådighed er til ulempe for naboer. Beplantninger i skel skal endvidere holdes nedklippet i en højde svarende til 2,00 m + afstand til naboskel.

8.

Ejerne af førnævnte ejendomme forpligter sig endvidere til at tilslutte sig en af kommunen etableret kloakering og at betale de i den anledning fastsatte bidrag.Skulle det offentlige forlange udstedt deklaration om vej, kloak, belysning og vandforsyning og lignende anlæg er ejerne forpligtet til at underskrive og lade tinglyse sådanne deklarationer;

9.

Enhver ejer af førnævnte areal, det være sig køb, arv, gave eller anden overdragelse, er forpligtet til at være medlem af den grundejerforening, benævnt ”Birkedal”, der oprettes samtidig med nærværende deklarations vedtagelse, og til denne at betale kontingent, bidrag til nyanskaffelser, vedligeholdelse af fællesarealer, veje m.v. Dog skal vejenes tilstand retableres efter den foretagne vandinstallation, forinden Grundejerforeningen overtager forpligtelserne.

10.

Enhver ejer af førnævnte arealer eller deraf udstykkede parceller er som ejere ansvarlige for, at foran nævnte bestemmelser overholdes, også til personer, der har lånt eller lejet vedkommendes rettigheder. Det fremhæves for god ordens skyld,at de resterende stamparceller af ejendommene ”Birkedal” og ”Engholm” ikke er omfattet nærværende deklaration.

11.

Påtaleberettiget med hensyn til nærværende deklarations overholdelse skal være grundejerforeningen ”Birkedal”. Nærværende dokument begæres tinglyst på ovenfor nævnte ejendom forud for al pantegæld, idet der med hensyn til servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen,

Tiltrædes ifølge specialfuldmagt af og med begæring om tinglysning påfølgende parceller med nærmere tilhørsforhold:

Matr.   nr.   25 ar           Lyngsaa, Aalbæk sogn,     – ingeniør Peter Jensen

–           –      25 am         –                                         – lektor Johs. Herskind

–           –      25 ap          –                                         – lærer Jørgen Aabo Carlsen

–           –      25 br           –                                         – lærer Jens Chr. Hansen

–           –      25ay           –                                         – musiker Mogens Brauenstein

–           –      25bb           –                                         – L. Lynge Severinsen

–           –      25 bc          –                                         —    –

–           –      25 bd          –                                         —    –

–           –      25 be          –                                         —    –

–           –      25 bf          –                                         —    –

–           –      25 ax          –                                         – driftsingeniør K. Støvring

–           –      25 bs          –                                         – maler Niels Ib Mortensen

–           – `    25 az          –                                         – adjunk Johan Kordt Højbjerg

–           –      25 aæ         –                                         – læge Ejler Fossaberg

–           –      25 bø          –                                         – salgsinspektør H. Brix Kronborg

–           –      25 ca          –                                         –      –                     –

–           –      25 cb          –                                         –      –                     –

–           –      25 cc          –                                         –      –                     –

–           –      25 sd          –                                         –      –                     –

–           –      25 ce          –                                         –      –                     –

–           –      25 bl           –                                         –      – fysioterapeut Preben Sven Commesen

–           –      25 bæ         –                                         –      – slagter Jan Lynge Severinsen

–           –      25 at           –                                         –      – civilingeniør Louis Rovs Hansen

–           –      25 bk          –                                         –      – murermester Ejnar Pedersen

–           –      25 bq          –                                         –      – bankbestyrer Asger Edvardsen

–           –      25 as           –                                         –      – civilingeniør Louis Rovs Hansen

–           –      25 au          –                                         –      – sygeplejeelev Anette Klitgârd

–           –      25 an          –                                         –      – arkitekt Emil Christensen

–           –      25 ba          –                                         –      – lektor SV. Aage Møller

samt matr. nr. 25 af, 25 ag, 25 ah, 25 ai, 25 ak, 25 al, 25 ao, 25 av, 25 bh, 25 bg, 25

bi, 25 g, 25 bl, 25 bo, 25 bp, 25 bt, 25 bu, 25 bv, 25 ?, 25 by, 25 bz, 25 cf, 25cg, 25

ch, 25 ci, alle Lyngsaa, Albæk sogn, tilhørende entreprenørerne Jørgen Poulsen og

Lindhardt Bønlykke i lige sameje.

Aalborg, den 22 august 1967

Jørgen Poulsen                                         Lindh. Bønlykke

Sign. Asger Dahl

Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed, samt

underskrivernes myndighed:

P. Boysen .

Landsretssagfører

Aalborg

 

 

Anm.

Gæld.

Indført i dagbogen for retten i Sæby den 9. maj 1968, men afvist fra tingbogen f.s.v. angår følgende matr. nr. 25 bo, ejes af Leif Hen. Jørgensen, 25 ay ejes af Vagn Aage Jensen, som ikke har underskrevet fuldmagt, 25 bb, bc, bd, be, bf, ejes af M. Brix Kronborg, hvis fuldmagt ikke dækker disse, 25g ejes af Robert Kolding Johansen, som ikke har underskrevet.

18 underskrifter forevist .

Friis-Jensen

Udskriftens rigtighed bekræftet

Dommerkontoret i Sæby

Den 27. nov. 1969

 

Denne afskrift er foretaget af Ketty Kjær Pedersen, Lyngager 9 og 11

Lyngsaa d. 6. juni 2006